zhongmei

Introducing the mighty Zhongmei Man Transporter

Dongfeng Hummer?, Dartz Kombat?, Dongfeng v-Tiger? Xialong (1, 2)? All for babies! Meet this, the super-mighty Zhongmei Man Transporter. Brilliant name shows where it...