Jidu Robo-02

Jidu Robo-01 and Robo-02 EVs Are Real At Guangzhou Auto Show

Jidu has brought two vehicles to the Guangzhou Auto Show: the Robo-01 and all new Robo-02. Let's get to them.