- Advertisement -

Jidu Robo-01

Jidu Robo-01 Lunar Edition On The Tianjin Auto Show In China

Jidu aims for the moon with 544 hp.

Jidu Robo 1 Lunar Edition Is An Advanced New Chinese EV

Robo-01 goes to the moon with 544 hp.